استاد مرتضی نیکوبذل

مرتضی نیکوبذل مطلق، متولد ۱۳۵۲، عکاس مطبوعاتی و خبری

آغاز کار با روزنامه های چاپ داخل از سال ۱۳۷۶

آغاز به کار با خبرگزاری رویترز و پوشش اخبار ایران، افغانستان، پاکستان، لبنان و ترکیه.

تهیه گزارش تصویری شهر کابل در سال ۲۰۱۴ برای خبرگزاری رویترز

همکاری با آژانس عکس زوما پرس آمریکا

همکاری با آژانس عکس سیپا پرس فرانسه

پوشش جنگ علیه ستیزه جویان داعش برای آژانس عکس سیپا پرس فرانسه

همکاری با مجله نشنال جئوگرافیک فارسی

انتشار داستان عکس، زخم های هنوز جنگ و داستان تصویری کوتاه مسافر چشمه علی برای مجله نشنال جئوگرافیک فارسی

همکاری با مجله نشنال جئوگرافیک فارسی به عنوان مدرس عکاسی مطبوعاتی

کیوریتور کلاس های عکاسی مدرسه تابستانی نشنال جئوگرافیک فارسی

همکاری با دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR

همکاری با روزنامه نیویورک تایمز بین الملل

همکاری با آژانس عکس ایتالیایی نورفتو که هم اکنون نیز ادامه دارد و پوشش کامل همه گیری ویروس کرونا در ایران برای نورفتو.

مرتضی نیکوبذل